”Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać”

- Walt Disney -

Edycja 2024/2025

Zgłoszenia od 16.06 do 31.07

Ważne Informacje

Dla kogo przeznaczony jest Program Stypendialny Grupy Eurocash?

Program Stypendialny Fundacji Grupy Eurocash przeznaczony jest dla młodzieży – dzieci pracowników Grupy Eurocash oraz personelu Franczyzobiorców i Partnerów Grupy Eurocash:

 • uczniów szkół średnich kończących się maturą (w tym absolwentów szkół podstawowych rozpoczynających od września naukę w liceum lub technikum)
 • studiujących w trybie dziennym lub rozpoczynających studia w szkołach wyższych (publicznych lub prywatnych)

Program skierowany jest do osób szczególnie uzdolnionych. Chcemy im ułatwić zdobywanie wiedzy i rozwój talentów, niezależnie od dziedziny, którą się pasjonują.

Jakie warunki należy spełnić?

Warunki konieczne, by wziąć udział w procesie kwalifikacyjnym to:

 • odpowiednio wysoka średnia ocen - min. 4,2 dla uczniów, min. 4,0 dla studentów
 • okres zatrudnienia rodzica w Grupie Eurocash lub sieci franczyzowej min. 6 miesięcy

Przy wyłanianiu stypendystów dodatkowo brane są pod uwagę:

 • udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
 • działalność społeczna
 • osiągnięcia sportowe
 • praca wakacyjna
 • inne przejawy proaktywnego podejścia do życia


Uwzględniamy informacje z lat: 2024, 2023 i 2022.

a także:

 • trudne warunki życiowe
 • zamieszkanie na terenach utrudniających dostęp do edukacji
Jak i kiedy można się zgłosić?

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem strony inernetowej stypendia.grupaeurocash.pl (dostęp do formularzy po zarejestrowaniu).

Zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza oraz załączeniu wymaganych dokumentów (wyłącznie w formie elektronicznej).

Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z Regulaminem i przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty.

Zgłoszenia przyjmujemy od 16 czerwca do 31 lipca. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia. Stypendyści wyłaniani są na zasadzie rankingu.

Czy stypendium Fundacji Grupy Eurocash można łączyć z innymi stypendiami?

Tak, o stypendium możesz się ubiegać również wówczas, gdy otrzymujesz już stypendium naukowe bądź socjalne.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Spełnienie poszczególnych kryteriów należy udokumentować, załączając do zgłoszenia elektronicznego następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o zarobkach brutto każdego z rodziców (po odliczeniu ewentualnych alimentów płaconych oraz doliczeniu ewentualnych alimentów otrzymywanych) za okres 3 miesięcy poprzedzających zgłoszenie
 • zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające średnią ocen - w przypadku uczniów wystarczy obustronny skan świadectwa szkolnego; w przypadku studentów zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych z egzaminów i zaliczeń na prawach egzaminu (wszystkie z sesji zimowej, natomiast z sesji leniej oceny uzyskane do dnia zgłoszenia)
 • zaświadczenie potwierdzające działalność społeczną w roku bieżącym lub dwóch latach poprzednich, wystawione przez osobę nadzorującą daną placówkę (drużynowy, przewodniczący koła PCK, itp.) lub wychowawcę klasy
 • zaświadczenie potwierdzające pełnienie funkcji społecznych na rzecz klasy, szkoły lub uczelni w roku bieżącym lub dwóch latach poprzednich, wystawione przez wychowawcę klasy lub opiekuna roku
 • zaświadczenie lub dyplom potwierdzający zajęcie punktowanego miejsca w zawodach sportowych lub konkursie przedmiotowym w roku bieżącym lub dwóch latach poprzednich, wystawione przez organizatora konkursu
 • zaświadczenie o chorobie lub niepełnosprawności stypendysty lub członka najbliższej rodziny - jeśli dotyczy
 • zaświadczenie o rodzinie wielodzietnej (troje dzieci lub więcej) – jeśli dotyczy

Przygotuj te dokumenty przed rozpoczęciem wypełniania formularza!


Uwaga Studenci!

We wrześniu należy dostarczyć (mailem na adres stypendia@eurocash.pl) zaświadczenie o kontynuacji studiów.

Jaki jest harmonogram Programu Stypendialnego?
 • zgłoszenia od 16 czerwca do 31 lipca - kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia
 • publikacja listy stypendystów na stronie stypendia.grupaeurocash.pl 20 września
 • wypłaty stypendiów od października do czerwca
Ważne!

O stypendium może ubiegać się więcej niż jedno dziecko z danej rodziny.

Stypendium przyznajemy na jeden rok szkolny/akademicki. Można się o nie ubiegać ponownie w kolejnych latach.

Status Stypendysty Grupy Eurocash zobowiązuje. Oczekujemy od Stypendysty godnego i etycznego postępowania, które będzie wzorem dla koleżanek i kolegów.

FundacjaGrupy Eurocash

Fundacja Grupy Eurocash wspiera rozwój talentów młodego pokolenia.

Więcej o Fundacji